Membres de la junta/Vocals

La Junta

Llistat de membres de la junta

Carme Montenegro Famada Presidenta
Lliberata Macau Guillot Vicepresidenta
José Luis Bartolomé Sanchez Secretari
Francesc Donaire Tresorer
Marta Forcat Guanter Vocal 1r
M Isabel Maria Cortada Vocal 2n
Rosa Pedrosa Navarra Vocal 3r
Josep Castellà Sala Vocal 4rt